Karta charakterystyki substancji chemicznych - specyfika dokumentu

Karta charakterystyki to nie tylko jeden z podstawowych, ale i najbardziej użytecznych sposobów komunikowania, z jakim mamy do czynienia w łańcuchu dostaw. Jest niezbędna podczas przekazywania informacji pomiędzy producentem lub dostawcą oraz dalszymi użytkownikami. Jej sporządzanie nie jest przy tym przywilejem, ale obowiązkiem. Najważniejszym celem każdej Karty Charakterystyki niezmiennie pozostaje informowanie potencjalnych użytkowników o ewentualnych zagrożeniach. Dokument ten traktuje jednak również o zarządzaniu ryzykiem, z jakim należy liczyć się wchodząc w kontakt z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami. Karta podpowiada, jak minimalizować wspomniane ryzyko, a także, jak działać, jeśli dojdzie do sytuacji niebezpiecznej. Jest przeznaczona przede wszystkim dla tych osób, które ze wspomnianymi substancjami i mieszaninami mają kontakt zawodowy. Pozwala im na zachowanie środków bezpieczeństwa w miejscu pracy po to, aby chronić zarówno ludzkie zdrowie, jak i środowisko. Obecnie w działalności zawodowej nie ma możliwości stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych, jeśli nie posiadają one karty charakterystyki.

Klasyfikacja zagrożeń i jej specyfika

20 stycznia 2009 roku mieliśmy do czynienia z wejściem w życie wyjątkowo ważnego dokumentu. Było to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące klasyfikowania, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin. Dokument ten zarówno uchylał, jak i w istotny sposób zmieniał te dyrektywy, które obowiązywały do tej pory. Rozporządzenie to znane jest do dziś pod skrótową nazwą CLP. Możemy w nim znaleźć, między innymi, ujednolicone kryteria, w oparciu o które klasyfikuje się substancje i mieszaniny chemiczne analizując je pod kątem zagrożeń, jakie mogą stwarzać. Co ważne, mowa jest tu o zagrożeniach odnoszących się nie tylko do ludzkiego zdrowia, ale i do środowiska naturalnego. System CLP to także ujednolicone zasady dotyczące tego, jak informować o zagrożeniach, w tym także wymogi odnoszące się do oznakowania oraz kart charakterystyki.

Specyfika Karty Charakterystyki

Wymogi prawne nakazują, aby Karta Charakterystyki była przygotowana i wystawiona w języku polskim. Za jej przygotowanie odpowiedzialne powinny być przy tym osoby charakteryzujące się właściwymi kwalifikacjami. Przestrzeganie tych wytycznych jest wyjątkowo ważne. Mamy przecież do czynienia z jednym z ważniejszych dokumentów, które zostały przewidziane w łańcuchu dostaw. Prawidłowe przygotowanie i wprowadzenie do obrotu Karty Charakterystyki jest zadaniem, za które odpowiada producent, choć zadanie to może zostać powierzone także jego przedstawicielowi, importerowi albo dostawcy produktu chemicznego. Nie można też zapominać o tym, że mamy do czynienia z dokumentem, który należy regularnie aktualizować i uzupełniać w oparciu o te wytyczne, które znajdziemy w ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Obowiązek stworzenia Karty Charakterystyki nie jest zresztą jedynym, nie mniej ważne jest bowiem odpowiednie opisanie i oznakowanie samych opakowań.

consultchem.pl

Kategorie: Biznes,

Komentarze (0)