Dofinansowanie - 3.2.1 Badania na rynek

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczorozwojowych prowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych przez wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (produktów lub usług) lub wdrożenia innowacyjnego procesu technologicznego w przedsiębiorstwie.

Przedmiotem współfinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Termin składania wniosków

  • Data otwarcia składania wniosków - 13 stycznia 2021 r.
  • Termin składania wniosków - 17 lutego 2021 r.

Kto może się ubiegać?

Mikro, małe lub średnie firmy, które:

  • zamknęły jeden rok budżetowy, trwający co najmniej 12 miesięcy,
  • w co najmniej jednym zamkniętym roku obrotowym w ciągu 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o wsparcie, osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł (mikro i małe przedsiębiorstwa) lub nie mniejsze niż 1 mln zł (średnie przedsiębiorstwa),
  • przeprowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zlecił ich wykonanie lub zakupił ich wyniki, a jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Wysokość środków przeznaczonych na współfinansowanie projektów

1) z siedzibą w województwie mazowieckim wynosi 65.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych);

2) położonych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 435.000.000 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć milionów złotych).

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

  • na prace rozwojowe 450 tys. zł;
  • na usługi doradcze 500 tys. zł,
  • Koszty kwalifikowalne (wykaz)
  • Koszty kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

Kosztami kwalifikowalnymi w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej są koszty:

Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i nabycie prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych

Nabycie lub produkcja środków trwałych innych niż te, o których mowa w pkt 1; 3) nabycie robót i materiałów budowlanych

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci patentów, licencji, know-how i innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą one wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

b) będą podlegały amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) zostaną one nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

d) będzie stanowić majątek przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostanie związany z projektem, na który udzielono pomocy, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

Koszty kwalifikowalne dla prac rozwojowych

Kosztami kwalifikowanymi w zakresie prac rozwojowych są koszty:

Wynagrodzenie wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji projektu w zakresie, w jakim wynagrodzenie to jest bezpośrednio związane z realizacją projektu

Badania prowadzone na podstawie umowy, wiedza i patenty zakupione lub wykorzystywane na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne w warunkach pełnej konkurencji, a także usługi doradcze i równoważne wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu

Koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, poniesione bezpośrednio w wyniku realizacji projektu

Koszty kwalifikowalne usług doradczych

Koszty kwalifikowalne usług doradczych to koszty usług doradczych świadczonych przez konsultantów zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego lub okresowego ani nie mogą dotyczyć bieżącej działalności MŚP, w szczególności doradztwa podatkowego, stałych usług prawnych lub reklamy.

Koszty kwalifikowalne w przypadku pomocy inwestycyjnej

I. Pomoc inwestycyjna na promowanie energii z odnawialnych źródeł energii

Kosztami kwalifikowalnymi do pomocy inwestycyjnej na promowanie energii ze źródeł odnawialnych są dodatkowe koszty inwestycyjne konieczne do promowania energii ze źródeł odnawialnych. Są one określone w następujący sposób:

a) w przypadku gdy koszt inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można określić oddzielnie od całkowitego kosztu inwestycji, na przykład jako łatwo wyodrębniony dodatkowy element w istniejącym obiekcie, koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszt kwalifikowalny;

b) w przypadkach gdy koszt inwestycji w energię odnawialną można ustalić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby zrealizowana w przypadku braku pomocy, różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią odnawialną i stanowi koszt kwalifikowalny;

c) w przypadku niektórych małych instalacji, w których nie można określić inwestycji mniej przyjaznych dla środowiska, ponieważ nie istnieją instalacje o ograniczonych rozmiarach, kosztami kwalifikowalnymi są całkowite koszty inwestycji mające na celu osiągnięcie wyższego poziomu ochrony środowiska.

Koszty, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie są uznawane za kwalifikowalne.

II. Pomoc inwestycyjna na rzecz recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów

Kosztami kwalifikowalnymi w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów są dodatkowe koszty inwestycyjne konieczne do realizacji inwestycji prowadzącej do lepszego lub bardziej wydajnego recyklingu lub ponownego wykorzystania w porównaniu z tradycyjnym procesem związanym z ponownym wykorzystaniem i recyklingiem przy takiej samej wydajności, która miałaby miejsce w przypadku braku pomocy.

Kategorie: Finanse,

Komentarze (0)